Jeff Mo :: 鬼魅人間

Model : Bell, Kayan
Makeup : Gipsy
Teammate : Winnie, Wc4u
Photographer : Jeff Mo


農曆七月十四 出哩輯相, 真係一路執相一路驚.......嗚~~~!!!

哩輯相已經係1個月前影o左, 由於工作太忙, 宜家至執完, o係度要讚下kayan,
佢化o左個爛面妝, 一d都唔怕週街行, 又同我地去食日本野, 都冇乍型....影相
時一埋位就好快進入狀態....年紀細細表現已經好掂, 利害! 阿bell 都一樣, 要
求佢扮驚既表情, 完全做到我要求! 勁利害!!!化妝既GIPSY, 化o左個好正既爛
面妝, 辛苦晒!

Visits: 1705 times
Last changed: Sep 03, 2009
29 items in this album
A01
A02
A03
A04
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A09
A05
A06
A07
A09
A010
A011
A012
A013
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A026
A027
A028
A029
A030
A030


6 0.0345590114594 0.100214958191